ROC curve

Provided by Hsin-Yu Chen & Teng-Yi Huang

Screen shot of ROC curve